[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 6 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)

 
  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านม่วงสามปี อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2480 โดยราษฎรในหมู่บ้านได้ช่วยการปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลัง ในที่ดินซึ่งขุนธำรงลี้ไท้ เป็นผู้บริจาคให้ จำนวน 1 ไร่ ต่อมา นางก๋วน คำอุดนะ ราษฎรบ้านป่าหก ได้บริจาคที่ดินเพิ่มเติมอีก 1 ไร่ คิดเป็นมูลค่า 500 บาท
โดยมี นายจเร บุรานนท์ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่คนแรก โรงเรียนนี้มีชื่อว่าโรงเรียนตำบลลี้ 4 (บ้านม่วงสามปี) มีนักเรียนชาย 18 คน นักเรียนหญิง 17 คน รวม 35 คน เปิดทำการสอนครั้งแรกเพียง 2 ชั้นคือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียน 29 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นักเรียน 6 คน นักเรียนเหล่านี้ได้ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านปวงคำ และโรงเรียนบ้านลี้
ปี พ.ศ.2491 ได้เกิดฟ้าผ่าอาคารเรียน แล้วปี 2506 ทางโรงเรียนจึงได้ย้ายมาตั้งที่แห่งใหม่ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน ห่างจากที่เดิม 100 เมตร ได้สร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่ แบบชั้นเดียว 5 ห้องเรียน โดยใช้งบประมาณของทางราชการ 40,000 บาท และราษฎรในหมู่บ้านบริจาคสมทบอีกครึ่งหนึ่ง รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 80,000 บาท
ปี พ.ศ.2515 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นเงิน 190,000 บาท สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เป็นอาคารชั้นเดียว ขนาด 5 ห้องเรียน
ปี พ.ศ. 2518 – 2520 ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณในการสร้างบ้านพักครู จำนวน 3 หลัง
ปี พ.ศ. 2521 – 2522 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างห้องส้วมจำนวน 2 หลัง
ปี พ.ศ. 2520 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 165,000 สร้างอาคารเรียน 1 หลัง                  เป็นอาคาร ชั้นเดียว ขนาด 3 ห้องเรียน
ปี พ.ศ.2523 ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม สำหรับต่อเติมอาคารเรียนหลังใหม่ จำนวน 1 ห้องเรียน เป็นเงิน 115,000 บาท
ปี พ.ศ. 2522 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง เป็นเงิน 60,000 บาท และปีเดียวกัน คณะครู และคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนได้ร่วมกันสร้างรั้วด้านหน้าให้กับโรงเรียน เป็นเงิน 15,000 บาท
ปี พ.ศ.2541 คณะครูในโรงเรียนและราษฎรในหมู่บ้าน ได้ร่วมกันสร้างถนนคอนกรีตเสริม
ไม้ไผ่ ผ่านหน้าอาคารเรียน เป็นเงิน 70,000 บาท
ปี พ.ศ. 2542 ได้รับจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมส้วมจำนวน 8 ที่นั่ง เป็นเงิน 14,900 บาทในปีเดียวกันได้งบซ่อมแซมอาคารเรียนอีก 25,700 บาท และสร้างส้วมเพิ่มเติมจากโครงการมาตรการเพิ่มค่าใช้จ่ายในภาครัฐ อีก 2 ที่นั่ง เป็นเงิน 55,500 บาท
ปี 2544 ทางโรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสมาคมสร้างสรรค์ไทยให้ได้รับเงินสนับสนุนโครงการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 10,000 บาท
ปีการศึกษา 2545 ทางโรงเรียนได้ขอรับการประเมินคุณภาพเป็นโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาวของจังหวัดลำพูน ผ่านการประเมิน 4 ด้าน คือ คุณภาพด้านผู้เรียน คุณภาพด้านครูผู้สอน คุณภาพด้านการบริการของผู้บริหาร และคุณภาพด้านกิจกรรมเด่น (ดนตรีไทย) และนอกจากนี้ ยังได้ขอกำหนดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเกณฑ์คุณภาพ และได้รับการอนุมัติจาก กคศ. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2546
         ปีการศึกษา  2549 -2551  ทางโรงเรียนได้ผ่านการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ. )  รอบสองได้ระดับ  ดีมากทุกมาตรฐานและในปีเดียวกันนี้ทางโรงเรียนได้สร้างห้องสมุดในสวนต่อเติมห้องสมุดเดิม ( ห้องสมุดมีชีวิต) และในปีการศึกษา 2549 ได้รับรางวัล   รองชนะเลิศการประกวดห้องสมุด มีชีวิตจากอุทยานการเรียนรู้ Tk park  จำนวน  200,000 บาท
  ปีการศึกษา 2552  ผู้อำนวยการพัชรา  วงศ์คำตัน ได้ย้ายเข้ามาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน                       บ้านม่วงสามปี ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
         1.ได้รับงบซ่อมแซมใต้ถุนอาคารเรียน ป1 ข จำนวน 80,000 บาท 
         2. ได้รับงบซ่อมแซมส้วม จำนวน  50,000 บาท จากโครงการแผนการปฏิบัติ การไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2) ได้รับงบค่าครุภัณฑ์เครื่องดนตรีและนาฏศิลป์ไทย จำนวน  8,862 บาท ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
         3. ได้รับงบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมกีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน จำนวน 21,516 บาท  ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
         4. ได้รับงบค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
        5. ได้รับงบตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP) ค่าจ้างเหมาบุคลากรให้
การเรียนรู้ด้านสังคมศึกษา  จำนวน  12,000 บาท
       6. ได้รับงบตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ
    ปีการศึกษา 2553 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมใต้ถุนอาคารเรียน ป.1ข ปรับปรุงห้องพยาบาลและห้องประชาธิปไตยเป็นจำนวนเงิน 50,000   บาท
     ปีการศึกษา 2554 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมบ้านพักครูจำนวน 2 หลังเป็นจำนวนเงิน 95,600  บาท ได้รับงบจัดซื้อห้องเรียนคอมพิวเตอร์ CL 10 จำนวน 20 เครื่อง ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2554และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม(พ.ศ.2554-2558) สำนักมาตรฐานการศึกษา(องค์การมหาชน)ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก  
ทั้งปฐมวัยและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
       ปีการศึกษา 2555 ได้ปรับปรุงสนามเด็กเล่นเป็นอาคารเรียนอนุบาล จำนวน 2 ห้องเรียนในโครงการหนึ่งปีหนึ่งอย่างพัฒนาสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คระครูและบุคลาการทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนได้ร่วมกันจัดสร้าง
       ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้พัฒนา ปรับปรุง ทั้งทางด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมทุก ๆ ด้านให้น่าอยู่ น่ารื่นรมย์ และเอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข มีศักยภาพในการเรียนรู้ที่ดี เมื่อเข้าแข่งขันทักษะวิชาการหรือการแข่งขันกีฬาสามารถชนะเลิศทั้งในระดับกลุ่มโรงเรียน อำเภอ และจังหวัดหลายรายการ
ปีการศึกษา 2556 ปรับปรุงโรงอาหาร เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น และ สร้างโรงจอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คณะครูและผู้มาติดต่อราชการ  และพัฒนาปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน พัฒนาศักยภาพของนักเรียนในทุกๆ ด้าน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 8 กลุ่มสาระ  ตลอดไปจนถึงการเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ สามารถชนะเลิศทั้งในระดับเครือข่าย  ระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับภาคหลายรายการ
ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  จำนวน  1  หลัง งบประมาณในการก่อสร้าง 3,380,000 บาท
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการเติมชั้นล่างอาคารเรียน สปช 105/29 จำนวน 4 ห้องเรียน และก่อสร้างอาคาร สพฐ 4 (ส้วม4ที่นั่ง)  งบประมาณในการก่อสร้าง 1,011,200 บาท

ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการก่อสร้าง สนามฟุตบอล ฟ1/42 และ ก่อสร้าง ห้องส้วมนักเรียนหญิง 4/49  งบประมาณในการก่อสร้าง 1,231,300 บาท
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดำเนินการสร้างอาคารเรียนแบบ 212 ล./57 - ข  สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว  จำนวน 1 หลัง งบประมาณในการก่อสร้าง 15,200,000 บาท

คำขวัญขงโรงเรียน

 

ดี   เก่ง  เข้มแข็ง  มีสุข


ปรัชญาของโรงเรียน

“ 
สุวิชา  โน ภวํ โหติ    ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ “

 

สีประจำโรงเรียน

“ แดง - ขาว - น้ำเงิน ”


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 131/4 ม.8 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
webmaster นายสุวิทย์ มณีทอง ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ E-Mail : kroovit7@gmail.com โทร.0962450089
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5